Stop EU partnerschap met Coca-Cola

2019_FOODWATCH_350x250_02.jpg
handtekeningen uit

Europa is niet te koop, Coca-Cola!

Net nu Europa zich buigt over cruciale voedselwetgeving, pompt Coca-Cola geld in de sponsoring van het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Coca-Cola is officieel 'platinum partner' van het EU-voorzitterschap geworden! Op deze manier verwerft de junkfood gigant een betere positie in het centrum van de 'Brusselse' macht.

De politiek die rechtstreeks en ongegeneerd wordt gesponsord door dergelijke voedselreuzen, dat is toch te absurd voor woorden? Welke invloed heeft dit op de politieke besluitvorming en uiteindelijk op de inhoud van wat er op jouw bord terechtkomt?

Wat zullen Roemenië en hun officiële partner Coca-Cola bijvoorbeeld doen nu in de komende maanden cruciaal voedselbeleid op de Europese agenda staat? Denk aan de herziening van de Algemene Levensmiddelen Verordening en het besluit over een nieuw voedselkeuzelogo. Maar denk ook aan de suikerheffing voor frisdrankfabrikanten, die steeds meer steun krijgt, of de groeiende weerstand tegen de opdringerige kindermarketing van junkfood. Allemaal onderwerpen waar het belang van Coca-Cola lijnrecht tegenover het maatschappelijk belang staat.

Coca-Cola heeft misschien haar hand overspeeld met deze poging om politieke toegang te kopen. Deze misstap zou wel eens tot verandering kunnen leiden. We moeten nu duidelijk maken dat de mensen in Europa niet willen dat Coca-Cola invloed kan kopen. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat er partnerschappen bestaan tussen hoge politieke posities en bedrijven, met name dit soort grote multinationals.

Wij staan voor een democratisch Europees beleid dat de belangen van de burgers vooropstelt. Er moet een einde komen aan de schaamteloze lobby, sponsoring en politieke invloed van de voedingsindustrie.

Sluit je aan bij de eis om de Coca-Cola's van deze wereld uit het hart van de Europese politiek te weren. Teken onze e-mailactie!

Lees de volledige tekst van de e-mailactie

Geachte voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk,
Geachte minister-president van Roemenië Viorica Dăncilă,

Ik ben zeer verbaasd te zien dat commerciële bedrijven als sponsor of zelfs als "partner" verbonden zijn aan het voorzitterschap van de EU en maak me grote zorgen over de duidelijke risico's van belangenconflicten.

Coca-Cola is officieel een platina sponsor en "partner" van het Roemeense voorzitterschap van de EU in 2019, ondanks het feit dat het belangen heeft in tal van politieke beslissingen van de Europese Unie.

In de komende maanden zullen de EU-politici zich buigen over de herziening van de Algemene Levensmiddelen Verordening, evenals over een Europees voedselkeuzelogo op voedselverpakkingen. Andere kwesties die zich tijdens het Roemeense voorzitterschap op EU-niveau kunnen voordoen, zijn bijvoorbeeld de suikertaks op frisdranken en kindermarketing van junkfood.

De in 2016 uitgelekte strategie van Coca-Cola laat zien dat zij van plan zijn om ‘terug te vechten' tegen een mogelijke suikertaks op frisdranken. Dit soort sponsoring past binnen een lobbystrategie om de uitvoering van dergelijke gezondheidsmaatregelen tegen te houden. Deze kwesties die van invloed zijn op de gezondheid en de keuzevrijheid van alle EU-burgers, verdienen echter de onbevooroordeelde aandacht van politici.

Samen met foodwatch sta ik voor een democratisch Europees beleid dat het algemeen belang van de meer dan 500 miljoen EU-burgers verdedigt en ervoor zorgt dat potentiële belangenconflicten effectief en transparant worden vermeden. Er moet een einde komen aan de schaamteloze lobby, sponsoring en invloed van de industrie, temeer daar het vertrouwen in de politiek en de besluitvormers de laatste jaren al sterk op de proef wordt gesteld.

Daarom verzoek ik u om de sponsoring met Coca-Cola en andere particuliere ondernemingen voor het Roemeense voorzitterschap onmiddellijk te beëindigen en voor toekomstige voorzitterschappen een beleid in te voeren, met duidelijke regels om ervoor te zorgen dat dergelijke ongewenste sponsoring zich niet meer voordoet.

Hoogachtend,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dear European Council President Donald Tusk,
Dear Prime Minister Viorica Dăncilă,

I am are very surprised to see that private companies are associated as sponsors or even “partners” to EU Presidencies and am very concerned about the obvious risks of conflicts of interest.

Coca-Cola is officially a platinum sponsor and “partner” of the Romanian Presidency 2019, despite the fact that it has vested interests in numerous political decisions made by the European institutions.

Within the next months, EU Politicians will consider revisions to the General Food Law, as well as the important issue of nutritional labeling on food packages. Other issues that may arise at the EU level during the Romanian Presidency include the sugar tax/levy on sweetened drinks and the marketing of unhealthy food products targeting children.

The leaked 2016 strategy of Coca-Cola shows their plan to ‘fight back‘ on sugar tax/levy. This kind of sponsorship is consistent with a lobbying approach to avoid the implementation of such measures. These issues that affect the health and freedom of choice of all EU citizens, deserve the unbiased attention of politicians.

Together with foodwatch, I stand for a democratic European policy that defends the general interest of the more than 500 million EU citizens and that ensures that potential conflicts of interest are effectively and transparently avoided. The blatant lobbying, sponsorship and influence of industry must stop, even more so at a time when trust in politics and decision-makers is being very much challenged.

I therefore ask you to terminate the sponsorship with Coca-Cola and other private companies for the Romanian Presidency, and to put in place for future Presidencies a policy with clear rules to ensure  that such undesirable sponsorships do not occur again.

Yours sincerely,

Voornaam Achternaam (wordt automatisch aangevuld)

  • Voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk en de Roemeense minister-president Viorica Dăncilă,Laatste update 26 februari 2019