Nieuwsberichten 11.09.2013

Vragen aan Europese Commissie over onveilige wettelijke normen landbouwgif

foodwatch en Milieudefensie vinden dat de EU-veiligheidsnormen voor resten landbouwgif op groente en fruit opnieuw moeten worden bekeken. Europarlementariër Kartika Liotard deelt dit standpunt. In schriftelijke vragen aan de Europese Commissie stelt ze dat de wettelijke normen moeten worden herzien. Aanleiding vormt het onlangs gepubliceerde onderzoek van Milieudefensie en foodwatch. Dit onderzoek toont aan dat resten van landbouwgif een gezondheidsrisico kunnen vormen, zelfs als aan wettelijke normen voldaan wordt.

Liotard wijst erop dat de huidige normen volgens het onderzoek in strijd zijn met het wettelijke beginsel dat bestrijdingsmiddelen die op de markt komen niet schadelijk mogen zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of het milieu. “Als een onafhankelijk onderzoek wijst op gezondheidsrisico’s, dan moet de Europese Commissie dit serieus nemen,” benadrukt Liotard.

Ook moeten er volgens het parlementslid geen bestrijdingsmiddelen naast elkaar worden gebruikt als onvoldoende naar cumulatieve risico’s is gekeken bij consumptie van meerdere soorten landbouwgif. Uit de antwoorden van de Europese Commissie blijkt dat de European Food Safety Authority (EFSA) momenteel werkt aan een methodologie waarmee de cumulatieve risico's kunnen worden beoordeeld. Zodra de methodologie beschikbaar is, zal de Commissie bij de vaststelling van de MRL's rekening houden met de cumulatieve blootstelling.

Daarnaast stelt de Commissie in de antwoorden dat "voor een derde van de gifstoffen die in het rapport van foodwatch en Milieudefensie worden genoemand de beoordelingsprocedures inmiddels zijn afgerond. Of er zijn juridische voorstellen in voorbereiding waarover met de lidstaten besprekingen worden gevoerd. De meeste andere stoffen staan op de prioriteitenlijst voor beoordeling door de EFSA. Zodra de wetenschappelijke beoordelingen beschikbaar zijn, volgen er juridische maatregelen. Voor stoffen die niet op de prioriteitenlijst van de EFSA staan, verbindt de Commissie zich ertoe deze zaken grondig te onderzoeken teneinde de noodzaak van verdere stappen te bepalen."

De vragen van Kartika Liotard en de antwoorden van de Europese Commissie staan hieronder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlementaire vragen

Indiener: Kartika Liotard
Datum: 10 september 2013
Betreft: Overschrijding Acute Referentie Dosis door landbouwgif op groente en fruit

Tekst:
De NGO’s Milieudefensie en Foodwatch hebben maandag 9 september in Nederland een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt dat op groente en fruit in de Europese voedselketen hoeveelheden landbouwgif achterblijven die zorgen voor een overschrijding van de Acute Referentie Dosis (ARfD) bij zowel kwetsbare groepen als bij de gehele populatie.

1) Erkent de Europese Commissie dat er bij verschillende bestrijdingsmiddelen een Maximum Residu Limiet (MRL) is vastgesteld, dat kan zorgen voor een overschrijding van de Acute Referentie Dosis bij bepaalde bevolkingsgroepen (in dit geval jonge kinderen), zoals genoemd in tabel 3 van het onderzoek “Wettelijke normen voor gifresten op groente en fruit onvoldoende”(2013)

2) Zoja, kan en gaat de Europese Commissie op korte termijn actie ondernemen, door bijvoorbeeld bestaande normen te herevalueren en te komen tot veiligheidsnormen die overschrijding van de ARfD voor alle bevolkingsgroepen uitsluiten?

3) Indien de Commissie zich niet kan vinden in de conclusies van het onderzoek, sluit zij dan uit dat er Europese MRL-normen bestaan die in gevallen kunnen zorgen voor een overschrijding van de ARfD?

4) Artikel 1 van verordening EG1107/2009 stelt dat bestrijdingsmiddelen die op de markt komen niet schadelijk mogen zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of het milieu. De ARfD van bepaalde bestrijdingsmiddelen wordt overschreden, terwijl binnen de wettelijke normen geopereerd wordt. In hoeverre zijn de wettelijke veiligheidsnormen in strijd met Artikel 1 van verordening EG1107/2009?

5) Het genoemde onderzoek verwijst tevens naar cumulatieve risico’s bij consumptie van verschillende soorten fruit en groente en daarmee consumptie van verschillende soorten landbouwgif. In hoeverre is onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s bij consumptie van combinaties van toegelaten bestrijdingsmiddelen? Welke onderzoeken zijn specifiek gedaan naar de cumulatieve gezondheidseffecten van verschillende soorten toegelaten landbouwgif? Is er onderzoek op basis van de verschillende consumptiepatronen in de verschillende lidstaten?

Antwoord van de Commissie

Datum: 10 oktober 2013
Betreft: Overschrijding Acute Referentie Dosis door landbouwgif op groente en fruit

Tekst:
De Europese Commissie is momenteel bezig met de systematische beoordeling van alle bestaande maximumresidugehalten krachtens artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/20051, een procedure die met hoge prioriteit wordt uitgevoerd. Maximumresidugehalten (MRL's) zijn de maximale wettelijk toegestane gehalten van een concentratie aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen of diervoeders op basis van goede landbouwpraktijken en de laagst mogelijke blootstelling van de consument. Aangezien meer dan 400 actieve stoffen onderdeel uitmaken van dit beoordelingsprogramma en er voor elke stof meer dan 300 MRL's moeten worden beoordeeld, geeft de Commissie voorrang aan de stoffen die mogelijk een gezondheidsrisico vormen. Daarom is voor ongeveer een derde van de in het verslag van de ngo's genoemde stoffen de beoordelingsprocedure inmiddels afgerond of zijn er juridische voorstellen in voorbereiding waarover met de lidstaten besprekingen worden gevoerd. De meeste andere stoffen staan op de prioriteitenlijst voor beoordeling door de EFSA. Zodra de wetenschappelijke beoordelingen beschikbaar zijn, volgen er juridische maatregelen. Voor stoffen die niet op de prioriteitenlijst van de EFSA staan, verbindt de Commissie zich ertoe deze zaken grondig te onderzoeken teneinde de noodzaak van verdere stappen te bepalen.

De Commissie wijst erop dat voor het door de ngo's opgestelde verslag een ander model is gebruikt voor de beoordeling van de acute blootstelling van consumenten dan het internationaal erkende model dat de EFSA gebruikt. De conclusies kunnen daarom in sommige gevallen van elkaar verschillen.

Met betrekking tot het cumulatieve risico van verschillende pesticiden, werkt de EFSA momenteel aan een methodologie waarmee de cumulatieve risico's kunnen worden beoordeeld. Zodra de methodologie beschikbaar is, zal de Commissie bij de vaststelling van de MRL's rekening houden met de cumulatieve blootstelling.