Nieuwsberichten 20.11.2020

Een oproep voor eerlijke en duurzame handel

Foodwatch maakt samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en boeren deel uit van een unieke coalitie, Handel Anders. Samen lobbyen we bij politici voor een einde aan vrije handelsverdragen die mens, dier en milieu schaden. Samen hebben we een nieuwe publicatie gepresenteerd: Een oproep voor eerlijke en duurzame handel.

Nieuwe multilaterale handelsregels moeten volgens ons het fundament leggen voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, MKB en gezinsbedrijven in de landbouw, zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Gelijk speelveld

Uit de publicatie van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen onder meer het EU-handels- en landbouwbeleid, en op gebied van klimaat en diensten. Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel. Ook krijgen landen als het aan Handel Anders! ligt meer rechten om in te grijpen als het gaat om het controleren van kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten en voedsel.

Daarnaast pleiten we ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel.

“gekaapt door multinationals”

De presentatie van het rapport vond online plaats met een panel bestaande uit voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, Tuur Elzinga (vice-voorzitter FNV), Danielle Hirsch (directeur Both ENDS) en Guus Geurts (coördinator Platform Aarde Boer Consument). Zij gingen in op de voorstellen die de Handel Anders doet voor een rechtvaardig en milieuvriendelijk wereldhandelssysteem.

Het werd een levendig en constructief gesprek, waarbij scherpe analyses afgewisseld werden met frisse en concrete voorstellen. Zo pleitte Jan Pronk voor een “radicale restauratie” van de internationale (rechts)orde om urgente problemen (handel, klimaat, oorlog en de volksgezondheid) slagvaardig en in internationaal verband te kunnen aanpakken. Pronk stelde bovendien vast dat handelsverdragen zoals het EU-Canada handelsverdrag CETA “gekaapt” zijn door multinationals. Tuur Elzinga herinnerde het publiek aan de uitspraak van Minister Kaag, die in een NRC-interview zei alleen maar bedrijven te kennen die maatschappelijke verantwoordelijkheid voorop zetten. Maar de FNV merkt daar weinig van, aldus Elzinga in zijn speech:

Het is een sprookje dat het bedrijfsleven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend neemt en niet primair handelt op basis van de aandeelhouderswaarde.

Geld boven eten?

Guus Geurts waarschuwde voor het feit dat voedsel steeds meer gezien wordt als handelsproduct om geld mee te verdienen in plaats van een middel om mensen te voeden en boeren een bestaan te geven. Bovendien, zo herinnerde Geurts zijn publiek, wordt 70% van ons voedsel geproduceerd door kleine boeren. Met onze voorstellen kunnen zij een eerlijke beloning krijgen voor een zo milieuvriendelijk mogelijk product, en profiteren niet langer de multinationals van de vrijhandelsverdragen.

Voer actie!

De discussie over vrijhandelsverdragen is actueler dan ooit, omdat de goedkeuring van het vrijhandelsverdrag met Canada, CETA, momenteel in de Eerste Kamer wordt besproken. Samen met onze coalitiegenoten roepen we zoveel mogelijk bezorgde consumenten op een email te sturen naar de Senatoren met het verzoek CETA niet te ratificeren. Heb jij nog geen mail gestuurd? Dat kan hier.