Juridisch rapport bewijst democratisch tekort CETA

De CETA-comités kunnen achter gesloten deuren en zonder democratische controle verstrekkende beslissingen nemen over gezondheids-, consumenten- en milieunormen. Foodwatch waarschuwt voor de mogelijke negatieve gevolgen voor EU-burgers.

CETA ondemocratisch?

  • Het EU-Parlement is niet betrokken.
  • De beraadslagingen zijn niet openbaar.
  • De notulen van de beraadslagingen zijn vertrouwelijk.
  • De EU kan verordeningen niet eenzijdig intrekken.

>> Klik hier voor het rapport

Juridisch advies CETA

De handelsovereenkomst tussen de EU en Canada vertoont ernstige democratische tekortkomingen. Dit blijkt uit een juridisch advies van prof. dr. Wolfgang Weiß, gepubliceerd door foodwatch.

In het advies wordt met name gewezen op het ernstige gebrek aan democratische controle en transparantie van de CETA-comités. In de geheime vergaderingen van de comités kunnen vertegenwoordigers van de Canadese regering en de EU-Commissie verstrekkende besluiten nemen: bijvoorbeeld over hygiënecontroles bij de invoer van vlees of de veiligheidsnormen voor bestrijdingsmiddelen. De comités kunnen dus belangrijke beslissingen nemen over gezondheid en consumentenbescherming in Europa, zonder de democratische controle van het Europees Parlement of de nationale parlementen.

Het Europees Parlement kan niet meebeslissen; het wordt alleen geïnformeerd. Er zijn ook geen andere mechanismen om de CETA-comités parlementaire of publieke verantwoording te laten afleggen over hun beslissingen.
Prof. Dr. Wolfgang Weiß, hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Speyer

CETA brengt consumentenbescherming in gevaar

CETA is een zogenaamd ‘nieuwe generatie’-handelsverdrag dat niet alleen douanerechten of subsidies verlaagt, maar ook ‘niet-tarifaire belemmeringen’ wil verminderen. Het gaat onder meer om normen voor consumenten-, gezondheids- en milieubescherming, die in Europa hoger liggen dan in het grootste deel van de rest van de wereld.

De besluiten over het opheffen van ‘niet-tarifaire belemmeringen’ worden echter niet genomen door gekozen volksvertegenwoordigers, maar door regeringsvertegenwoordigers in de CETA-comités. En de EU kan zich niet unilateraal uit deze besluiten terugtrekken. Zelfs als de EU-lidstaten zouden besluiten de veiligheidsnormen voor bestrijdingsmiddelen te verbeteren, zou dit niet zonder instemming van Canada kunnen worden toegepast op Canadese producten. Aangezien regels die in strijd zijn met CETA-verbintenissen "automatisch een schending van het internationaal recht" zijn, zal CETA "in feite de beschermingsnormen bevriezen", aldus het juridisch advies van professor Weiß.

Een ander voorbeeld zijn de invoercontroles op levensmiddelen. Het verantwoordelijke CETA-comité heeft het recht om de frequentie van de invoercontroles te wijzigen. "Dit betekent dat de controlenormen op elk moment in de toekomst kunnen worden verlaagd door besluiten van het comité. (...) Dit zou leiden tot onvoldoende gezondheidsbescherming voor de consumenten in de EU," waarschuwt Prof. Weiß.

Als CETA uiteindelijk in werking treedt, bestaat het risico dat de normen voor consumenten- en milieubescherming worden bevroren op een laag niveau of zelfs worden verlaagd – zonder dat de volksvertegenwoordigers daarover beslissen.
Thilo Bode, Oprichter en uitvoerend directeur van foodwatch

Bronnen

Juridisch advies: Transparantie, beslissingsbevoegdheid en democratische verantwoordingsplicht in de EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).
Opgesteld in opdracht van foodwatch door Prof. Dr. Wolfgang Weiss, leerstoel voor publiekrecht, Europees recht en internationaal publiekrecht aan de universiteit van Speyer, Duitsland

>> Nederlandse versie
>> Engelse versie 

Help ons CETA en het gevaar voor onze democratie te voorkomen en teken tegen CETA!

Teken tegen CETA