Nieuwsberichten 29.01.2016

foodwatch schrijft open brief naar minister Ploumen

Uit onderzoek van de Oostenrijkse Handelskamer (Vienna Chamber of Labour) blijkt dat de handelsverdragen CETA en TTIP nog ernstige tekortkomingen bevatten. foodwatch heeft daarom een open brief geschreven aan minister Ploumen om op deze tekortkomingen te wijzen. Ook vraagt foodwatch haar om aan de verantwoordelijke Eurocommissaris voor TTIP, Handelscommissaris Cecilia Malström, duidelijk te maken dat de Nederlandse regering er op staat dat het Nederlandse parlement over CETA mag stemmen.

Lees hieronder de brief

-----------------------------

Geachte minister Ploumen,

In het kader van het bezoek van Eurocommissaris Malmström aan Nederland op 2 en 3 februari a.s., wil ik uw aandacht graag vestigen op het bijgevoegd onderzoek van de Oostenrijkse Handelskamer (Vienna Chamber of Labour) over ‘regulatory cooperation,’ ofwel technische afstemming, in TTIP en CETA. Het onderzoek maakt een analyse van de tekortkomingen van beide handelsverdragen met nadruk op CETA, waarover vermoedelijk al in 2016 wordt beslist.

Ten aanzien van zowel TTIP en CETA bevat het onderzoek de volgende conclusies:

  • Regulatory cooperation ondermijnt de wetgevende macht van nationale en Europese parlementen;
  • Het recht om zelf regelgeving te maken (the ‘right to regulate’) wordt aanzienlijk afgezwakt;
  • Het voorzorgsbeginsel – één van de meest belangrijke elementen van EU wetgeving – wordt niet gewaarborgd;
  • De afspraken over duurzame ontwikkeling zijn niet bindend.

Met betrekking tot het voorgestelde Investment Court System (ICS), waarover nu met de VS en Canada wordt onderhandeld, zouden wij graag benadrukken dat dit voorstel nog steeds dezelfde fundamentele tekortkomingen bevat als de vorige versie van ISDS. Ondanks formele verbeteringen met betrekking tot transparantie, de nominatie van arbiters, en de introductie van de mogelijkheid om tegen uitspraken in beroep te gaan, blijven de volgende systematische tekortkomingen in ICS bestaan:

  • Bedrijven en beleggers krijgen rechten die veel verder gaan dan ons rechtssysteem nu voorziet: met ICS kunnen zij overheden aanklagen voor gederfde inkomsten en indirecte onteigening als gevolg van regelgeving;
  • Door compensatie te vorderen, of de intentie hiertoe aan te kondigen, kunnen bedrijven gemakkelijk druk op overheden uitoefenen en daarmee plannen voor betere wet- of regelgeving voorkomen. Hiermee wordt het ‘right to regulate’ nog verder afgezwakt;
  • Het voorgestelde ICS blijft een overbodig, parallel rechtssysteem. Er is geen enkele reden waarom buitenlandse beleggers meer of verdergaande rechten nodig hebben dan de rechten die nu in nationale en Europese wetgeving zijn vastgelegd.

Ten aanzien van de vraag of CETA wel of geen gemengd verdrag zal zijn, willen wij benadrukken dat de huidige onzekerheid hierover volkomen onacceptabel is. Wij verwachten dan ook dat u aan mevrouw Malmström duidelijk maakt dat de Nederlandse regering er op staat dat CETA een gemengd verdrag is, en dat u dit publiekelijk communiceert.

Met vriendelijke groeten,

Ilse Griek Directeur, foodwatch Nederland

Bijlage: Stoll, Tobias; Holterhus, Patrick; Gött, Henner (2015): The planned regulatory cooperation between the European Union and Canada and the USA according to the CETA and TTIP drafts. Legal opinion commissioned by the Chamber of Labour, Vienna.

-----------------------------

Bijlagen

AK Wien Regulierungszusammenarbeit TTIP CETA (PDF)

Regulierungszusammenarbeit TTIP CETA (PDF)