Nieuwsberichten 05.12.2014

Kamervragen over trage informatieverstrekking NVWA

De Partij van de Arbeid (PvdA) heeft op 20 november 2014 kamervragen gesteld aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de trage informatieverstrekking van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in de fraudezaak rondom vleesverwerker Willy Selten. Deze zijn op 4 december 2014 door minister Schippers beantwoord. De vragen en antwoorden zijn hieronder te lezen.

Achtergrond

Op 19 november 2014 maakte foodwatch in samenwerking met RTL Z (vanaf 4:40 minuten) bekend in welke producten het mogelijk onveilige (paarden)vlees van fraudeur Willy Selten zat. foodwatch ontving na 1,5 jaar juridisch touwtrekken een deels geanonimiseerde lijst met producten van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Nog steeds zijn niet alle merk- en productnamen openbaar gemaakt, omdat de NVWA bang is dat de betrokken bedrijven onterechte reputatieschade oplopen. foodwatch vindt dat consumenten het recht hebben op de informatie en is inmiddels een beroepsprocedure bij de rechtbank Amsterdam gestart, om vastgesteld te krijgen dat de overheid dit soort informatie niet zomaar achter kan houden. Lees meer>>

Vervolgvragen

Tot genoegen van foodwatch heeft de PvdA laten weten geen genoegen te nemen met onderstaande antwoorden. Er zijn inmiddels vervolgvragen gesteld. Deze zijn hier te lezen. 

Kamervragen

Vragen van het kamerlid Dikkers (PvdA) en antwoorden van de minister van VWS over het bericht van foodwatch over de lijst van producten die mogelijk paardenvlees bevatte.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van de lijst van de NVWA waarin de merk- en productnamen zijn vrijgegeven van bedrijven die vlees hadden afgenomen van het bedrijf van W. Selten?

Antwoord vraag 1:
Ja. De NVWA heeft overigens geen merknamen bekend gemaakt, maar uitsluitend de productnamen.

Vraag 2:
Waarom heeft het ander half jaar geduurd voordat deze gegevens openbaar gemaakt konden worden?

Vraag 4:
De namen van de bedrijven die vlees hebben afgenomen bij Selten zijn niet vrijgegeven. Waarom niet? Kunt u aangeven welke belemmeringen er zijn in het inzichtelijk maken van deze gegevens, inclusief de wetsartikelen en overige regelgeving waaruit dat deze namen niet kunnen worden vrijgegeven?

Antwoord vraag 2 & 4:
Foodwatch heeft op 28 mei 2013 een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek) bij de NVWA ingediend, waarin zij vraagt haar de namen te verstrekken van de producten waarin vlees van het bedrijf Selten is verwerkt en van de bedrijven die vlees hebben geleverd van Selten of van haar afnemers. De NVWA oordeelt hierover onafhankelijk en zelfstandig. De NVWA heeft op 10 oktober 2013 besloten deze namen niet openbaar te maken. Openbaarmaking zou een onevenredige benadeling op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10) betekenen. In de bezwaarprocedure die daarop volgde is op 14 augustus 2014 dit standpunt gehandhaafd. Wel is aan Foodwatch alsnog een lijst van de producten (inclusief hoeveelheden) verstrekt. De merknamen zijn daarbij zo goed als mogelijk geanonimiseerd. Deze lijst heeft Foodwatch op 14 augustus 2014 ontvangen en heeft zij vervolgens gepubliceerd. De gehele procedure heeft anderhalf jaar geduurd.

Vraag 3:
Is het in de toekomst mogelijk om deze informatie sneller te verstrekken? Zo ja, op welke wijze gaat de NVWA dan communiceren met de burgers? Zo niet, kunt u dan een overzicht geven van de belemmeringen inclusief de wetsartikelen en overige regelgeving waaruit blijkt dat snel en volledig communiceren niet mogelijk is?

Antwoord vraag 3:
De NVWA ontvangt zeer veel WOB-verzoeken en deze WOB-verzoeken zijn soms omvangrijk. Het verzamelen van de gevraagde informatie kan daardoor meer tijd in beslag nemen dan de wettelijk voorgeschreven termijnen. De indiener van het verzoek wordt in dergelijke gevallen hiervan op de hoogte gebracht. Indien bovendien sprake is van een bezwaarprocedure kan de procedure nog langer duren. In dit geval betrof het een complex dossier en werd de beslissing op het WOB-verzoek in overleg met Foodwatch gebundeld met een volgend WOB-verzoek door Foodwatch. Daarbij heeft Foodwatch een bezwaarschrift ingediend.

Dit alles neemt niet weg dat de NVWA er altijd naar streeft de afhandeling binnen de gestelde tijd te doen plaatsvinden. De communicatie over onveilige producten is niet alleen een zaak van de NVWA. Producenten dienen de consument te waarschuwen indien levensmiddelen niet
aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen en uit de handel worden genomen conform artikel 19 van Verordening (EG) 178/2002 (Algemene
levensmiddelenwetgeving). Daarnaast kan de overheid de producent gelasten een publiekswaarschuwing te geven als het product een gevaar oplevert voor de volksgezondheid (op basis van artikel 10 van Verordening (EG) 178/2002 en artikel 21 van de Warenwet).

Verder geldt de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Informatieverstrekking op grond van de WOB vereist een zorgvuldige afweging tussen het belang van het openbaar maken van de gegevens versus de belangen van betrokken ondernemer. Het belang van de verzoeker mag daarbij geen enkele rol spelen.

Overigens zal ik u binnenkort het wetsvoorstel voor de aanpassing van de
Gezondheidswet aanbieden waarin de mogelijkheid wordt opgenomen om actief overheidsinformatie, onder andere op het gebied van de voedselveiligheid, te verstrekken. Met deze aanpassing wordt de procedure voordat controlegegevens openbaar gemaakt kunnen worden eenvoudiger. Dit maakt het voor de NVWA mogelijk om meer informatie sneller openbaar te maken.

Vraag 5:
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het AO NVWA van 10 december 2014?

Antwoord vraag 5:
Ja.

Bovenstaande vragen en antwoorden kun je ook hier vinden op de website van de rijksoverheid.